Spaarpotjes

Uitkering overlijdensrisicoverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Een overlijdensrisicoverzekering komt tot uitkering na overlijden van de verzekerde op de polis. De ontvangers van de uitkering moeten over de uitkering afrekenen met de Belastingdienst, maar het kan anders zijn.

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt volgens de wettelijke regels niet in de nalatenschap. Op moment van overlijden hoort de uitkering namelijk niet tot het vermogen van de overledene. Maar helaas kan er wel erfbelasting over verschuldigd zijn. Het blijft alsnog belastingvrij als de premie niet ten laste is gegaan van het vermogen van de overledene.

Hoe zit het met de belastingheffing?

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt opgeteld bij de nalatenschap. Over het totaal wordt eerst de vrijstelling verrekend en over de rest betalen de erfgenamen erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Voor een partner geldt een vrijstelling van €661.328 (2020) en voor kinderen €20.946. Over de rest rekenen de erfgenamen af met de Belastingdienst. Voor de tarieven verwijs ik naar de website van de Belastingdienst.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wegstrepen tegen de hypotheekschuld

Vaak worden overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten in combinatie met een hypotheek. In dat geval kan de uitkering gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheekschuld. Dan heeft de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering geen invloed op de hoogte van de erfbelasting.


Uitkering uitvaartverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Na overlijden van de verzekerde komt de uitvaartverzekering tot uitkering. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze uitkering? Betalen de nabestaanden er ook belasting over?

Met de uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk betalen. Het zou wel erg zuur zijn als ze over de uitkering ook nog moeten afrekenen met de Belastingdienst, en dat is gelukkig ook niet zo. Tegenover de uitkering staan namelijk uitvaartkosten.

Hoe zit het als de uitkering hoger is dan de uitvaartkosten?

Stel, de uitvaartkosten bedragen €7.000. De overledene had een uitvaartverzekering waaruit een uitkering volgt van €9.000. De nabestaanden houden dus €2.000 over. Ook in dit geval hoeft er niet afgerekend te worden met de Belastingdienst. Uiteraard kan de nalatenschap wel belast zijn met erfbelasting en na uitkering telt de nalatenschap mee bij het berekenen van de hoogte van het vermogen van de erfgenamen.

Betaalt de Belastingdienst mee als de uitkering uit de uitvaartverzekering te laag is?

Helaas is dat niet het geval. De erfgenamen kunnen hiervoor een deel van de nalatenschap gebruiken. Dit kan wel weer een besparing opleveren aan erfbelasting.


Betaal je belasting over de uitkering uit een uitvaartverzekering?

Na overlijden van de verzekerde keert de uitvaartverzekering het verzekerd bedrag uit, of worden de verzekerde diensten verricht. Moet je belasting betalen over de uitkering uit een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering keert uit na overlijden. Het maakt niet uit wanneer de verzekerde overlijdt. De overlijdensrisicoverzekering keert ook uit bij overlijden, maar alleen als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Op de uitvaartverzekering kun je ook nog vertrouwen als je 100 jaar bent of zelfs nog ouder.

Gaat de Belastingdienst een heffing inhouden op de uitkering uit de uitvaartverzekering?

Nee, dat gebeurt niet. De nabestaanden kunnen het volledige bedrag gebruiken voor het betalen van de uitvaartkosten.

Wat als de nabestaanden bij moeten betalen?

Vaak is de uitkering uit een uitvaartverzekering onvoldoende om de uitvaartkosten te betalen. Het door de nabestaanden betaalde bedrag is ook niet aftrekbaar van de belasting.