Spaarpotjes

Uitkering overlijdensrisicoverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Een overlijdensrisicoverzekering komt tot uitkering na overlijden van de verzekerde op de polis. De ontvangers van de uitkering moeten over de uitkering afrekenen met de Belastingdienst, maar het kan anders zijn.

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt volgens de wettelijke regels niet in de nalatenschap. Op moment van overlijden hoort de uitkering namelijk niet tot het vermogen van de overledene. Maar helaas kan er wel erfbelasting over verschuldigd zijn. Het blijft alsnog belastingvrij als de premie niet ten laste is gegaan van het vermogen van de overledene.

Hoe zit het met de belastingheffing?

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt opgeteld bij de nalatenschap. Over het totaal wordt eerst de vrijstelling verrekend en over de rest betalen de erfgenamen erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Voor een partner geldt een vrijstelling van €661.328 (2020) en voor kinderen €20.946. Over de rest rekenen de erfgenamen af met de Belastingdienst. Voor de tarieven verwijs ik naar de website van de Belastingdienst.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wegstrepen tegen de hypotheekschuld

Vaak worden overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten in combinatie met een hypotheek. In dat geval kan de uitkering gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheekschuld. Dan heeft de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering geen invloed op de hoogte van de erfbelasting.


Spaarpotjes

Overlijdensrisicoverzekering – Nabestaanden verzorgd achterlaten voor 2 pakken koeken per maand

Wist je dat een 30-jarige een bedrag van €100.000 kan verzekeren tegen een premie van minder dan €4  per maand? Dus voor twee pakken koeken per maand kun je jouw nabestaanden onbezorgd achterlaten met een overlijdensrisicoverzekering.

Onterecht denken veel mensen dat het verzekeren van de financiële gevolgen van het overlijden kostbaar is, maar het tegendeel is waar. De laatste jaren is de overlijdensrisicoverzekering dermate goedkoop geworden dat het onbegrijpelijk is dat niet iedereen kiest voor een overlijdensrisicoverzekering. Huurders van huizen zijn de slechtst verzekerde mensen.

Kunnen jouw nabestaanden de huur nog betalen na jouw overlijden?

De meeste huiseigenaren hebben bij de hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden van één van de huiseigenaren keert de verzekeraar een bedrag uit waarmee de hypotheek deels wordt afbetaald. De huiseigenaren die het echt goed geregeld hebben, zorgen ervoor dat de nabestaanden een hypotheekvrij huis hebben. Huurders hebben vaak niets geregeld. Dus na overlijden van één van de kostwinners, moet de huurwoning worden opgezegd. En dat is te voorkomen met een aantal euro’s per maand.

Bij het afsluiten van de verzekering betaal je wel kosten, maar dat is een eenmalige investering. Daarna koop je twee keer per maand een pak koeken minder, en het financiële nadeel is opgeheven.

De kans op overlijden is klein, maar niet uitgesloten

Ik heb 3 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij het kopen van ons huis. Bij mijn overlijden binnen 20 jaar wordt de hypotheek afbetaald door de verzekeraar. Ik mag hopen dat het weggegooid geld is en dat ik over 17 jaar nog steeds leef. Volgens de statistieken is de kans op overlijden klein, maar dit risico kan ik niet bij mijn gezin neerleggen. Dus heb ik het risico verzekerd. Statistieken zeggen namelijk niets over mijn toekomst, alleen maar over het verleden van anderen.

In Groningen zeggen we “wees nait zuneg”. Verzeker het risico gewoon!


Uitkering uitvaartverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Na overlijden van de verzekerde komt de uitvaartverzekering tot uitkering. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze uitkering? Betalen de nabestaanden er ook belasting over?

Met de uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk betalen. Het zou wel erg zuur zijn als ze over de uitkering ook nog moeten afrekenen met de Belastingdienst, en dat is gelukkig ook niet zo. Tegenover de uitkering staan namelijk uitvaartkosten.

Hoe zit het als de uitkering hoger is dan de uitvaartkosten?

Stel, de uitvaartkosten bedragen €7.000. De overledene had een uitvaartverzekering waaruit een uitkering volgt van €9.000. De nabestaanden houden dus €2.000 over. Ook in dit geval hoeft er niet afgerekend te worden met de Belastingdienst. Uiteraard kan de nalatenschap wel belast zijn met erfbelasting en na uitkering telt de nalatenschap mee bij het berekenen van de hoogte van het vermogen van de erfgenamen.

Betaalt de Belastingdienst mee als de uitkering uit de uitvaartverzekering te laag is?

Helaas is dat niet het geval. De erfgenamen kunnen hiervoor een deel van de nalatenschap gebruiken. Dit kan wel weer een besparing opleveren aan erfbelasting.


Betaal je belasting over de uitkering uit een uitvaartverzekering?

Na overlijden van de verzekerde keert de uitvaartverzekering het verzekerd bedrag uit, of worden de verzekerde diensten verricht. Moet je belasting betalen over de uitkering uit een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering keert uit na overlijden. Het maakt niet uit wanneer de verzekerde overlijdt. De overlijdensrisicoverzekering keert ook uit bij overlijden, maar alleen als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Op de uitvaartverzekering kun je ook nog vertrouwen als je 100 jaar bent of zelfs nog ouder.

Gaat de Belastingdienst een heffing inhouden op de uitkering uit de uitvaartverzekering?

Nee, dat gebeurt niet. De nabestaanden kunnen het volledige bedrag gebruiken voor het betalen van de uitvaartkosten.

Wat als de nabestaanden bij moeten betalen?

Vaak is de uitkering uit een uitvaartverzekering onvoldoende om de uitvaartkosten te betalen. Het door de nabestaanden betaalde bedrag is ook niet aftrekbaar van de belasting.


Is de premie van een overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar?

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum. Maar kun je de betaalde premie ook aftrekken van je inkomen? Betaalt de Belastingdienst mee aan jouw overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke verzekering in de financiële planning. Het jong overlijden is ingrijpend voor een gezin en de impact is financieel ook groot. Het afsluiten van deze overlijdensrisicoverzekering  kan een bank verplicht stellen bij het afsluiten van een hypotheek. De betaalde rente voor de hypotheek is aftrekbaar, maar de premie voor de overlijdensrisicoverzekering helaas niet.

Zijn de afsluitkosten wel aftrekbaar?

De adviseur waar je de overlijdensrisicoverzekering afsluit, brengt advies- en bemiddelingskosten in rekening. Ook deze zijn niet aftrekbaar. Ook niet als je de overlijdensrisicoverzekering afsluit en deze koppelt aan een hypotheek.


Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want de premie van een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van wat je verzekerd (bedrag), wie je verzekerd (wiens leven) en de looptijd van de verzekering. Wij leggen graag uit hoe je bepaald wat een overlijdensrisicoverzekering kost.

Een 40-jarige kan een bedrag van €100.000 verzekeren tegen een premie van ongeveer €6,50 per maand. Een 30-jarige betaalt voor deze verzekering €3,50 per maand. Hierbij ben ik uitgegaan van een looptijd van 12 jaar. Bij het in leven zijn over 12 jaar, vervalt de overlijdensrisicoverzekering zonder een uitkering te verrichten. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag. In dat geval wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verlaagd. Uiteraard zorgt deze verzekeringsvariant voor een lagere premie.

Waarom keert de overlijdensrisicoverzekering niet uit bij het in leven zijn op de einddatum?

Het is een verzekering waarmee je een bepaalde risico afdekt, namelijk het op jonge leeftijd overlijden. Als er op de einddatum een uitkering zou volgen bij het in leven zijn van de verzekerde, zou de premie hoger moeten zijn.

Rokers betalen meer voor de overlijdensrisicoverzekering

Rokers hebben een grotere kans om op een jonge leeftijd te overlijden. Dat blijkt ook uit de statistieken, dus houdt de verzekeraar daar rekening mee bij het bepalen van de hoogte van de premie. Het wel of niet roken is een standaard vraag bij het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering. Je komt onder een hogere premie uit als je al meerdere jaren bent gestopt met roken.

 

Ben je benieuwd wat een overlijdensrisicoverzekering jou kost? Bereken het hier.


Bouw je geen pensioen op? Sluit een overlijdensrisicoverzekering af!

Bouw je geen pensioen op via een pensioenfonds of een verzekeraar? Dan heb je waarschijnlijk ook geen nabestaandenvoorziening. In dat geval hebben de gezinsleden gelijk een financieel probleem bij jouw overlijden. Er valt een inkomen weg en de uitgaven zijn gebaseerd op het gezinsinkomen inclusief het inkomen van jou. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het financiële risico ondervangen door een bedrag uit te laten keren bij jouw overlijden.

Bij een goede gezondheid sta je vaak niet stil bij de financiële gevolgen van het overlijden, en dat kan ik me goed voorstellen. Toch moet er wel aandacht voor zijn. Bij overlijden van een gezinslid ontstaat er emotionele leed, daar moeten geen geldzorgen bij komen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Voor iemand van 60 jaar is het duurder dan voor een 30-jarige. Ook is de premie sterk afhankelijk van het verzekerd bedrag. Moet er bij jouw overlijden een uitkering volgen van €200.000 of is een uitkering van €20.000 voldoende? Je kunt het wel eenvoudig zelf berekenen. Je verwacht misschien een hoge premie, maar dat valt meestal erg mee.